چگونگی نوشتن افیلیشن

تعداد بازدید:۱۵۶۷
با درج صحیح آدرس سازمانی در کلیه منابع علمی امکان ارتقاء رتبه علمی دانشگاه در مجامع بین المللی فراهم می شود.
نام انگلیسی نام فارسی
Department of…, Faculty of Medicine, Zabol University of Medical sciences, Zabol, Iran گروه ....دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی زابل- ایران
Department of…, School of Pharmacy, Zabol University of Medical sciences, Zabol, Iran گروه ....دانشکده داروسازی-دانشگاه علوم پزشکی زابل-ایران
Department of…, school of health, Zabol University of Medical sciences, Zabol, Iran گروه ....دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی زابل-ایران
Department of…, School of Paramedical, Zabol University of Medical sciences, Zabol, Iran گروه ....دانشکده پیراپزشکی-دانشگاه علوم پزشکی زابل- ایران
Department of…, School of Nursing and Midwifery, Zabol University of Medical sciences, Zabol, Iran گروه ....دانشکده پرستاری و مامایی-دانشگاه علوم پزشکی زابل-ایران
Department of…,…Hospital, School of …, Zabol University of Medical sciences, Zabol, Iran گروه ....بیمارستان...-دانشگاه علوم پزشکی زابل-ایران
…Research Center, School of …, Zabol University of Medical sciences, Zabol, Iran مرکز تحقیقات...دانشکده.... دانشگاه علوم پزشکی زابل-ایران
…Research Center,…Hospital, School of …, Zabol University of Medical sciences, Zabol, Iran مرکز تحقیقات...بیمارستان...دانشکده... دانشگاه علوم پزشکی زابل-ایران
Students Research Committee, Faculty of …, Zabol University of Medical sciences, Zabol, Iran کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده.... ،دانشگاه علوم پزشکی زابل-ایران

 

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸