گزارشهای رتبه بندی دانشگاه ها

تعداد بازدید:۱۰۱۹

- رتبه بندی دانشگاه های کشور در سال ۲۰۲۰ براساس پایگاه اسکوپوس

رتبه بندی دانشگاه های کشور در سال ۲۰۱۹ براساس پایگاه اسکوپوس

رتبه بندی دانشگاه های کشور در سال ۲۰۱۸ براساس پایگاه اسکوپوس

رتبه بندی دانشگاه های کشور در سال ۲۰۱۷ براساس پایگاه اسکوپوس

رتبه بندی دانشگاه های کشور در سال ۲۰۱۶ براساس پایگاه اسکوپوس

رتبه بندی سال ۲۰۱۸ کشورهای منطقه خاورمیانه براساس پایگاه اسکوپوس

رتبه بندی سال ۲۰۱۷ کشورهای منطقه خاورمیانه براساس پایگاه اسکوپوس

رتبه بندی سال ۲۰۱۶ کشورهای منطقه خاورمیانه براساس پایگاه اسکوپوس

ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی  Webometrics در ژانویه 2022 در مقایسه جولای2021  

ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی  Webometrics در ژانویه ۲۰۲۱ در مقایسه جولای  ۲۰۲۰  

رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه بندی Webometrics در ژانویه ۲۰۲۰ 

رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه بندی Webometrics در جولای ۲۰۱۹ 

رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه بندی Webometrics در جولای ۲۰۱۸  

رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه بندی Webometrics در جولای ۲۰۱۷

 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۱